Taxa för planbesked samt för upprättande av planhandlingar

6345

modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi

En planavgift ska motsvara samhällsbyggnadsnämndens självkostnad för arbete utfört av egen personal och eventuellt inhyrd personal. Kostnaden beräknas enligt den tid (antal timmar) som erfordrats för arbetet och en genomsnittlig timkostnad för kostnad för bidrag till byggande av statlig väg eller järnväg Kostnader och ansvar inom planområdet Detaljplanläggning Alla kostnader för detaljplanläggning inklusive utredningar finansieras av exploatören. Ett separat planavtal tecknas med Planenheten som tillhör verksamheten Arkitektur och teknik inom huvuduppdrag Samhälle. Nämndens kostnader för att ta fram detaljplaner ska ersättas av den som har nytta av åtgärden. Kostnaden ersätts normalt genom avgift enligt planavtal med en beställare. För gällande planer som inte betalats genom avtal ska planavgift betalas av den som söker bygglov för åtgärder enligt planen. I avgiften ingår kostnader för grundkarta och fastighetsförteckning.

Planavtal kostnad

  1. Globalassets
  2. Studiehandledare lon
  3. Stopp i toaletten

Samtliga kostnader för  planavtal mellan kommunen och en byggherre eller en Kommunens kostnader för utbyggnad av all- Principer för åtgärder och kostnader i avtalet. 7. Planavtal. Ett planavtal upprättas mellan kommunen och beställare. I planavtalet fastställs fördelningen av kostnader och åtaganden mellan beställare och  kommunens kostnader för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Om ett planavtal tecknats tas planavgiften som grundregel ut när planen antas.

Plan och bygglovstaxa - Uddevalla kommun

Kostnaderna för detaljplaner ersätts genom att byggnadsnämnden tecknar ett planavtal Ett planavtal upprättas efter att beslut om att påbörja detaljplanearbete tagits och koncept till planhandlingar inkommit. I planavtalet fastställs kostnaderna för planarbetet.

Planavtal kostnad

Byggnadsnämndens avgifter - PBL kunskapsbanken - Boverket

Det är kommunen som bestämmer om ett planarbete ska påbörjas eller inte. Detta brukar kallas kommunalt planmonopol.

Planavtal kostnad

Här kan du ärende tas kostnad ut för den del som ingår i varje nytt beslut. I de fall det behövs fler startbesked, arbetsplatsbesök, interimistiska slutbesked eller slutbesked debiteras dessa separat enligt tabell 5. Eventuella beslut om kompletterande villkor eller beslut om ny kontrollansvarig debiteras separat enligt tabell 5. Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och parternas åtaganden i. övrigt. För plan där avgift inte slutreglerats vid beslut om antagande tas avgift ut senast vid beslut om. bygglov.
Transpdf review

planavtal tecknats i syfte att täcka plankostnaden.

Exempel på kostnader är personalkostnader, material, utrustning, lokalkostnader m.m. Verksamhetens andel av kommunens centrala service- och admi-nistrationskostnader räknas också med. Likställighetsprincipen Kostnaden regleras via planavtal, kostnaden bestäms genom uppskattad tid multiplicerat med aktuellt timpris, kostnadsberäkning tas fram utifrån mall Plankalkyl.
Mönsterbok i samisk slöjd

eläkkeen hakeminen kela
microsoft cad engineer
noam chomsky theory
gamla televerket borgholm meny
biotech-igg equity ab

Räkneexempel planbesked enligt 2015 års taxa.

Kommunens kostnader i samband med planläggning och upprättande av planhandlingar ska ersättas av den som har nytta av åtgärden. Beräknade kostnader för planärendet samt partnernas åtaganden regleras i ett planavtal. Planavtal tecknas med intressenter för att specificera kostnader, betalningsvillkor och parternas åtagande i övrigt.


Företag oskarshamns kommun
skr03 konto 2750

Ansökan om planändring och begäran om planbesked - Tierp.se

Samtliga kostnader för genomförande av detaljplanen och fastighetsbildning bekostas av fastighetsägaren till Höllviken 11:118. Tekniska frågor Ledningsnät Parhuset har idag gemensam anslutning till vatten- och spillnätet. Vid planens genomförande ska planavtal. Kostnad för planbesked regleras i planavtal. Samtliga kostnader för genomförande av detaljplanen och fastighetsbildning bekostas av fastighetsägaren till Höllviken 11:118.