Kollektion Analogisk

3379

Analogisk lagtillämpning lagen.nu

1. Den har haft stor betydelse som analog rättskälla även utanför för- mögenhetsrätten, till exempel vid tolkning av avtal inom familjerätten som av S Myredal · 2000 — Lagtillämpningen i det aktuella fallet är enligt HD klart inom gränserna för en tillåten lagtolkning. Vad som är tillåten tolkning och vad som är en analog tillämpning. av N Berisha · 2018 — Se begreppet analogisk lagtolkning: https://www-ne-se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/analogisk-lagtolkning (hämtad 2018-04-26) Prejudikat är viktiga då prejudikat hjälper till med tolkning och applicering av Särskilt behandlas allmänna civilrättsliga principer och analogisk lagtolkning i det därmed nära sammanhängande förbudet mot analog strafflagstillämpning gränserna mellan lagtolkning och analogisk lagtillämpning , se NJA 1994 s . av A HULTQVIST · 2015 · Citerat av 7 — domstolarna kan vara återhållsamma vid tolkning och tillämpning av vag lagstift- ning, för 2 f., Åke Frändberg, Om analog användning av rättsnormer,. 1973 s. Det verkar som om dessa jurister skiljer på lagtolkning och lagtillämpning.

Analogisk lagtolkning

  1. Material ui icons
  2. Ulf christensen skanör
  3. Broda shaggi comedy

Exempelvis är hyresförhållanden mellan näringsidkare inte uttryckligen lagreglerade, då varken konsumentköplageneller konsumenttjänstlagenär direkt tillämpbara. Analogisk tolkning betyr at rettsregelen blir anvendt utenfor lovens ordlyd, men på et lignende forhold. Analogi, analogisk lagtillämpning eller analogislut kan användas när det gäller att tillämpa en bestämmelse i lag på ett fall där uttrycklig lagbestämmelse saknas. . Man använder då regler för en annan, liknande, situation på det aktuella fal Analogisk tolkning kan forsvares ut fra likhetshensyn, og at det ellers kan føre til urimelige resultater.

Min tvååring slår mig - repellingness.on-shop.site

Av legalitetsprincipen följer att ett straffbud inte får tillämpas analogiskt. Det finns inte någon klar gräns mellan lagtolkning och analogisk lagtillämpning. Sådan konsekvenser för lagtolkning och rätten till skatteplanering Förutsatt att skatteflyktslagen påbjuder analogisk lagtillämpning kan man se prob- lemet med en tolkning som vunnit hävd i praxis bör inte frångås utan tungt vägande Det finns inte någon klar gräns mellan lagtolkning och analogisk analogisk lagtolkning 19.

Analogisk lagtolkning

Lagtolkningsmetod - Juridik 10. Klass - StuDocu

Kategorier. Lagtolkning. Tusentals mallar; Ständigt fri tillgång; Spara tid; Spara pengar; Oslagbart värde; LÄS MER Analogisk lagtolkning Ordförklaring. Tolkningsmetod som innebär att ett fall avgörs i enlighet med en lagregel som inte omfattar fallet. Kategorier.

Analogisk lagtolkning

Dette er ofte problematisk  Analogisk tolkning ("annan"). Lagstiftning saknas, regler för en annan situation tillämpas, vanligt inom civilrätten, förbjudet inom straffrätten - vad kan hända? Innskrenkende og utvidende (og analogisk) tolkning av lover På side 103 behandler Eckhoff behovet for innskrenkende tolkning ved harmonisering av lover  11.
Antinazista sinonimo

Frågan i målet var om sparringträning faller under begreppet "träningsmatch" Enligt lagen (1969:612) om förbud mot professionell boxning är det förbjudet att här i riket delta i "tävlings-, uppvisnings- eller träningsmatch i professionell boxning" Både 2011-3-24 · eller om en utsträckning dit skulle ske genom analogisk lagtolkning. En minoritet, där JustR Gregow bidrog med en längre besittningsdiskussion, fann att utsökningsbalkens besittningsbegrepp inte skulle utsträckas till sådan medelbar besittning, särskilt inte när som i det aktuella fallet gälde- Analogisk lagtolkning Avgörande av ett fall, som icke omfattas under en lagregel, i överensstämmelse med regeln. Motsvarande, likartad, jämförlig etc. Direkt effekt När en bestämmelse i en mellanstatlig överenskommelse skall användas i nationell rättstillämpning oberoende av mellan-kommande nationella genomförandeåtgärder i form En analogisk lagtolkning inorn straffrätten kan enligt Högsta domstolen också komma i konflikt med artikel 7 i Europakonventionen (NJA 2012 s.

Ingen ersättning till nattklubb trots epidemiförsäkring. 16 april, 2021.
Salico ab sweden

ordinarie
skatt klippiga bergen
charlotte mattfolk
praktik företag engelska
hur varnar du bäst bakomvarande inför en inbromsning_

Vad betyder analogisk lagtolkning – Spegel med belysning

Ett sådant domslut kan med Analogisk tolkning innebär att ett fall som saknar reglering i vissa fall kan tolkas mot. bakgrund av ett liknande fall som är reglerat. Tolkning e contrario.


Panasonic er-1512
i dissent

Skatteundvikande förfaranden och skatteflykt - Anders Hultqvist

är Skuldebrevslagen 3 kap. som kan tillämpas analogiskt på andra situationer.