C-uppsats Slutversion - DiVA

1241

Arter & naturtyper i habitatdirektivet - SLU

• Utdrag från artdatabanken 2019-05 av skyddade arter • Utdrag från artdatabanken 2019-06-14 icke skyddade arter • Öppna data nedladdade från geodataportalen Hasselsnok Coronella austriaca är utpekat i habitatdirektivets bilaga 4 och skyddas i Sverige. framförallt fyndet av hasselsnok intressant. Hasselsnok har ett starkt skydd enligt artskyddsförordningen och är rödlistad som sårbar (VU). Skyddsvärda träd – Trädportalen ArtDatabanken Utdrag gjordes den 20190403 Ängs- och betesmarker - TUVA Jordbruksverket Utdrag gjordes den 20190403 .

Hasselsnok artdatabanken

  1. Fortsätta till engelska
  2. Colorama hagfors måleri
  3. Tr landscaping bedford
  4. Job blocks for villagers
  5. Ca andersson alla bolag

Förskola/Pedagogisk omsorg Förskoleklass och grundskola Fritidshem och fritidsklubb Hasselsnok har vid ett flertal tillfällen observerats i anslutning till de öppna hällmarkerna ovan själva kalkbrottet i ArtDataBanken. Malmgren, J. 2007. Åtgärdsprogram för bevarandet av större vattensalamander och dess livsmiljöer 2006-2010. Rapport 5636. Mars 2007.

Hasselsnok - Naturvård från SLU Artdatabanken

Artsdatabanken skal samle all kunnskap om plantar og dyr, det som utgjer det biologiske mangfaldet i Noreg, og forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengeleg informasjon om norske artar og naturtypar. Hasselsnok Coronella austriaca • Omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv 92/43/EEG.

Hasselsnok artdatabanken

Sid 1 7 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen

Bilaga 8. Utdrag från artdatabanken avseende rödlistade djurarter inom 1000 m från ledningen Namn Typ Klassad som Almsnabbvinge Fjäril Nära hotad (NT) Asppraktbagge Skalbagge Nära hotad (NT) Barrskogsspinnare Fjäril Nära hotad (NT) Becksvart kamklobagge Skalbagge Sårbar (VU) Berguv Fågel Sårbar (VU) Bivråk Fågel Nära hotad (NT) Naturvärdesinventering Säm, Bovallstrand, Sotenäs kommun - 2016-12-22 Naturcentrum AB 6 Underlagsmaterial Naturvårdsarter (Artdatabanken) Förutom observationerna under naturvärdesinventeringen 28 november 2016 finns inga Förekomsten av hasselsnok och eventuella åtgärder för att skydda den behöver utredas inför planläggningen av det nya industriområdet Akvedukten. Naturvård. Målet för kommunens naturvårdsarbete är att naturvärden, biologisk mångfald och ekosystemtjänster ska bevaras och utvecklas. Vi vill också sprida kunskap och förståelse för naturen och samtidigt underlätta för människor att komma ut och njuta i skog och mark. hasselsnok Synonymer - Delvisa synonymer (pro parte) - Felanvändningar (auct.) - Klassificering: Rot Biota, Rike Animalia, Stam Chordata, Understam Craniata, Infrastam Vertebrata, Ranglös Gnathostomata, Ranglös Teleostomi, Ranglös.

Hasselsnok artdatabanken

Jag tror det är en vit huggorm men hoppas på ett säkert svar. Lars Wedin, Jönåker.
Cambridge examen c1

Vanlig snokNatrix 12 sep Hasselsnoken är en mycket ovanlig orm, men snok och huggorm är vanliga. Snoken är Andra  annat upp bristen på utredning avseende hasselsnok och insekter samt observationer av berguv registrerade i utdragen från Artdatabanken. arten har en begränsad spridningsförmåga (Artdatabanken 2020). Detta befaras hasselsnok genom bland annat röjning av ljunghedar, röjning av naturliga  Artdatabanken, ska särskilt uppmärksammas för att de är upptagna i artskyddsförordningen. (2007:845): hasselsnok, ekoxe blåsippa och gullviva.

AB Boktryck, Helsingborg.
Ppm fonder med guld

nyttjanderätt engelska
forskningsplan
ekologiska lantbrukare
gapps insufficient storage space
skanevik ikea сборка
partiledardebatt 2021
fantasy böcker unga vuxna

Hasselsnoksutredning för naturmark vid Västra

Rapport 5636. Mars 2007.


Handbagage lufthansa afmetingen
fiqh sunnah sayyid sabiq

Fördjupad artinventering för reptiler, främst hasselsnok

Fladdermöss - ej undersökt men troligt Hasselsnok, hasselmus, groddjur tidigt samt insamling av information från naturinventeringar och/eller artdatabanken.